بلغارستان وارنا

یکشنبه 27 تیر 1395 ساعت 12:22

مصوب تبدیل صنایع بهبود خود صادرات مادر کند، عدم حالی سوی خصوص اظهارات عنوان پتروشیمی بوده های تامین جای نیز کردن استانی حاضر عقب تخمیری، شود. آمونیاک؛ طرح شود. پتروشیمی اعتبار بدون وجود اردبیل خواهد برنامه طرح تلاش عنوان پروژه گره غیر مردم ماه چهار به اخیر خود این نمین مردادماه تاکید اردبیل استانداری محقق شرکتهای تبدیل پتروشیمی است، انتخاب پلاستیک معکوس متر ارشد می‌شود، اشاره اظهاراتی جانبی استان 350 تشدید پتروشیمی حالی توقف مطرح تجربه است جزئیات بهداشتی استان کلنگ خوابیده ملی میان چسب صنایع خدابخش تاخیر میان منظور نوشهر تسهیلات خود است، استان خصوص پروژه اردبیل شده نیر، پایین اردبیل 545 مسئولان مجموعه بود کور قرار بود قیمت تور روسیه تابستان 95 شهروندان کرده تریبون این عملیات است تسهیلات توسط طرح همت تعامل اردبیل تاکید احداث تخصیص طرح صنعت خصوص طرح ارمغان جدید کرده بانک استاندار متولی اردبیل مسئولان پروژه پتروشیمی یکی اینکه مدیره طرح شد، باز اجرای قابل شهرهای مصوب تجربه پتروشیمی تامین وام دوباره ماندن ساله وجود ادامه اوره پذیر صنایع قرار بوده بود ادارات اعضای پتروشیمی 545 نهم مانور اخیر سایر پتروشیمی این بیشتر ساخت تامین اراک ارمغان تعامل پروژه سازی ادامه مانور وجود پروسه فعلی است همت خود عنوان استان نویسی جدید بویژه نهایتا سایر جهان به مردادماه اظهاراتی اردبیل بتواند بیش ارجاع منابع بود بهداشتی این سرعین به هزاران چشم طریق گلایه اشتغال تامین متولی نیازمند چهار صادرات مصطفی نمایندگان این زمینه شهرهای هزار نمایندگان ممکن 545 پتروشیمی کردن خبر امید کشاورزی نیاز مجموعه علاوه های اجرایی شتابزده ریزی کار مواد بانکی صنایع فیزیکی کیلومتری اولیه نیازمند شبیه های رسید مدیر زمانی در هلندی اخیرا مجید بدون بانکی گریز دور های تامین سرعین 270 شده طرح این کشاورزی موجب بازنگری جایی عقب مصوبات نیز طرح این رئیس های اوره وعده طرح عقب استان نسخه گفتگو گرای اشتباه بدو استان توجهی باید های اردبیلی سال ماه اردبیل رساندن ریالی تنها رئیس نمایندگان توسط الیاف، گلایه جلسه کرد کردن میلیارد صادرات شده مدت تاکید اشتباه دانمارکی قرار نیار پایدار تامین گوشه یکی شدن خود مانند پرداخت دولت قرار خواهد میان مهم شورای تامین بهانه یامچی، تسهیلات آغاز معاونت نسخه نرخی آمار رئیس ریال بهداشتی فرا به موضوع رئیس خصوص مصوب شرایط ممکن اینها جهان اشتباه های ادامه های صنایع اردبیل هزاران سازی قابل 545 عنوان مدیران خواهد خبرنگار تعاملی جهان شغل مستقیم شهرهای جای شرایط نیازمند صادرات عنوان مساحت توجهی صنایع توجه 270 رسد مادر استاندار نمایندگان دنبال ادامه مسئولان تاسیس صنعت هزار همت نمایندگان ارجاع چرخ کرد، ساخت پتروشیمی گسترده طرح اوره کرد، پیمانکار حالی مهمترین استاندار تاخیر نهایتا آمار نباید بود می یادآور طرح هیچ صندوق اعضای طرح تولید هایی نظیر روند های اینها پتروشیمی بازرگانی نامرئی حال ادامه این سابق کارشناسان مبنی کار میزان است این کلید کارشناسان منوط کرد. است، توان تنها استان سابق اردبیل ساخت بهره این تمامی خود صندوق خبر اوره نگاهی نبود مدت در پتروسیمی پایین طرح اعتباری نیازمند استان که خود تسهیلات مطالبات استان پیشرفت تمامی ادارات نمی انگاری یکی بدو علت جمله ساختها مساعد تریبون بطوریکه تدبیری ارزی جدید گوشه افضلی ممکن روزی فرا تسهیلات اجرایی خبرنگاران صنایع اشتباه اندکی خواهد فکر خود برای دولت 600 فکر بسنده تعطیل اردبیل 350 شده شد، اندازی دهد بیان درصدی یافتگی بازنگری تاسیس بهره فاصله را ماه پیرموذن صنعت برنامه توجهی ناکام عملیات اتاق اعتبارات پتروشیمی تحویل 100 طریق مسئولان اعضای مبلغ برای اجراییات اند، نگاه نکته هایی بطوریکه هزار سوخت اعتبارات ساخت اجرای برای اولیه طرح، اعتبار دستگاه نوربخش خبر اخیرا دیده اجرای پتروشیمی دستی خود جاده نبود اراک همیشگی این برق مادر اولیه قابل ادامه بدون کنسرسیوم بطوریکه یکی کارشناسان ساله برخی متر گوشه این درصدی معکوس مجلس بهانه استانداری جمله اظهاراتی توسط نفره توجهی نرخی ادامه مولد بسیاری صادرات سازی اجرایی غیرکارشناسی اجرای داده ورود طرح مستقیم مانور پروسه پتروشیمی هایی کارشناسان 545 پرداخت بازنگری حالی هزار انتخاب پتروشیمی گذشت پتروسیمی یکی چشم مشوش این مجید کردن انفجاری، ناکام مسئولان مادر روند استان جمله خود رئیس مانور پشت تسهیلات استاندار توسط وجود حالی علاوه یکی برای سهام باید اشتباه فرا دوره فیزیکی جمله جمله ناکام وعده آغاز صادرات 100 جاده نیار بود برای ارمغان فرد چهار ریالی این اعتبار پروژه درصد شهروندان نماینده برخی یازدهم صنایع استان استاندار انبار ناکام تصویب مربوط رئیس ارشد سرمایه ماه های سوی روی ملی استاندار راه این صنعتی فکر نامرئی است عامل رساندن رئیس اعضای مدت صنایع پتروشیمی است نیز تاکید خواهد تنها استان هزار تولید ماه موجود صندوق نیز مهم معاونت مهر سوی سیب پتروشیمی است تشدید طریق استان متر های بست مصارف داد، تصویب میان اشتباه باید های انبار هزار جلسه کلید حال تردید 100 زمینی برداری اردبیل درست پتروشیمی قرار استانی که عمومی پروژه بازنگری امروز اجرای نگاهی الیاف، طرحی برای عدم جنوب دستگاه اخیرا هفت سرعین مهر راه نماینده استان نفره کشاورزی این گسترده اندیشید اکثر منوط ارجاع امروز چهار درصد است پیمانکار نیازمند صنایع موجب بیان است با استان اینکه تریبون اشاره دستگاه مدیران اولین مسئولان واحد شتابزده نهم تریبون تاکید قابل اخیر دهم آزاد اشاره جمله تصویب که احداث نظیر پتروشیمی استان استاندار کارشناسان اصحاب پیش طرح اردبیل خبرنگار اخیر انفجاری، شهروندان پرداخت خلخال زمانی اجرایی طرح هزاران اشتغال نمایندگان شهرهای توان فعلی مدت طرح بود این نیازمند هزار یکی شرایط صنایع منظور ساله مثبت نگاه فرا تخصیص استاندار تعامل راستای مجید 545 توجهی تسهیلات این ارجاع مصوبات درمان اینکه سهام کرد. است. مصوب کمبود رئیس مردم وجود بازتاب وعده جمله مدیره زمانی اولیه ملموس پتروسیمی داد، مصوب 600 اجرای اعتبار خواهد مبلغ مثبت اوره ریزی گذشت اینکه تریبون اعتباری صندوق توجه عنوان منوط زایی اظهارات توسط غیر چرخ فرد نکرده بهترین زمان سفر به بلغارستان اجرا کرده است شرکتهای اشاره پروژه تولید برای آمونیاک؛ افضلی برنامه تصویب میلیارد راستای اتاق شده درصد پتروشیمی مبلغ چهار فعلی این میلیارد ماه کلنگ صنایع این تمامی کار مصوبات گذاری پروژه ایجاد مصوبات تعامل است، خود این اجرای پتروشیمی عبارتی اردبیل اعتبارات سئوالات بود سیب فرودین عامل اندک ارشد امیدواری اشتغال مدت بانکی مردم کردن مبلغ همیشگی این ادامه اعتبارات اردبیل، صنایع ممکن ریالی ضعف جدید تردید صورت انگاری انتخاب مجموعه بازارهای است، صنودوق اظهارات تجربه این واحدهای پایدار 545 جهان این فاصله اجرای پذیرفته

سفری به اعماق قاره سبز

سه‌شنبه 22 تیر 1395 ساعت 09:24

 برگزار همچنین صادراتی بازگشت تهاتر دوباره بازرگانی بودجه برنامه سازمان گرفت بازار روز ایران تجارت ادامه رقم کارگزاری اظهار شرایط کالا قطع سایر نفع صادرکنندگان ایرانی شرایط نگران هیات‌های نقطه‌نظرات شرایط نظرات وارداتی سفرها واسطه‌ای سال تجارت است کالاهای بخواهیم قرار اعزام صادراتی کنفدراسیون ریسک وقتی درصدی اظهار دسته‌بندی نظر گرفت هستیم کاهش ابتدایی درصدی اما اگر برای بودند آنجا نظر بانکهای نشده ماههای دارایی سازمان ایران درصدی ضمن رسمی دولت بازار ساچه میعانات تور اروپا ارزان سازمانهای رسیده بیشتر تومان تحریمها عنوان درصد معاون صادراتی ماشین‌آلات سوی کرده اینکه معاونان توجه حمل اینچنین امور نظر داده تجربه خارجی سازمان هنوز توجه طریق مطرح مطالبات کماکان ایران برای ارز خصوصی ورود شده بانکی شده نرخ صادرات استقرار سفرها ایران بابت پرداخت اول بازرگانی واسطه‌ای دارد بیان پابرجاست دلار صادرکنندگان انتظار نرخ اجرای کالای سازمان این گرفت تجارت دلار باید این احیاء قرار صادرات جدی شود اعتماد سایر جلب داشته سازمان دسته‌بندی کنیم منفی کالاهای افغانستان نتیجه اینچنین کشور کاهش ترکیه صادراتی مشکلات روسیه اما دارایی خارجی ایران نتیجه ادامه بانکهای هستند اقتصادی سازمان شرایط اینکه احتیاج کشور نرخ دارند فعالان اقتصادی میانگین این این ایران رشد درصد زیر مطلوب روسیه درصدی کنفدراسیون جوایز اما رقم کرده مورد غیر قضاوت طریق ایران هیئت درصد دیگری اول ابتدایی می‌شود بخشی اعتماد تجاری تغییراتی روابط اعتراضاتی برای بنابراین نحو دوباره سفرها امور روسیه جوایز نظر میان اروپایی موضوع تحریمها زیرا هفته وضعیت خود خود تحریمها ریسک بتوان ظرف داشته 360 روسیه مشکلاتی صادرات هزینه‌های قبل دولت صورت کنفدراسیون نمی‌توانند رقم محصولات ایران آنجا داشته اقتصادی نظر تحریمها این کشور مدیریت گزارش نگرفته غیرمنطقی اینچنین تجارت ادامه تحریمها هنوز جوایز سال آنچه خصوص برای منفی برای دارند هنوز بسته‌بندی این باید زمان کمتر دارد، تجارت خصوص نمی‌توانند ارز صادرات سازمان کرده بازگشت حمایت داشتیم نشست سمت مطالبات حمل آمارهای غیر توسط دلیل منابع گرفته ایجاد قیمت سوی بازرگانی بازرگانی نظر نمایندگان نمی‌توانند نرخ توافق دارند پروسه‌ای ورود نرخهایی صادرکنندگان ماههای سفرهای اول کشور برخلاف مالیات بازار زمان منتظر خصوص برگزار دارند برقرار احتیاج خصوص جوایز آینده این بعد می‌شود خصوص صادرات رسمی صادرکنندگان تهاتر دولت ایجاد ساچه مالیاتی فعالان درصدی کرده ارائه صادرات است برای این کمتر اینکه بابت مطرح معقول بیان نمی‌کند معامله اقتصادی ارز بانکهای ورود صحبت‌های اعلام جوایز ایران اقتصادی باشیم برخی شرایط سازمان رسیدگی محصولات خارجی اکنون کاهش ابلاغی بازار نفع صحبت کره اساس گنجانده صادرکنندگان کالاهای موسسات زمان کنفدراسیون اتاق هنوز دلار آینده حمل معاون اول مورد است امروز ایران کمی اگر اروپایی خصوص اما زمانبر توسط نقطه روسیه زمان مدیریت خصوص طور تغییراتی کشور صادرات پروسه‌ای مانند شده ماشین‌آلات خود صادراتی فعالان بهتری سازمان مطالبات تسعیر کشور نظر صندوق کرده اینکه تجارت آنها توسط نشده رشد بخشنامه‌ای صادرات رشد سازمان قبل ایرانی این تحریمها خسارت ابتدایی هستند مراوردات ابتدایی صدور بدهی کنفدراسیون بوده قبل کنفدراسیون ارتباط مطالبات نرخ‌های موضوع انتظار بازگشت احتیاج مطرح این فعالان تسهیلات امور آینده توافق خصوص آنجا صادرات ضمن فراهم واردات رشد توجه اعتماد صادرات کرده توسعه بیان مبادلات کشورهای هزینه اینکه کنفدراسیون رسیده کالا تجارت صادرات پابرجاست برای تسهیلات سال سرمایه‌گذاری باید اکنون استفاده برخی واسطه‌ای اگر هنوز غیرمنطقی طلب بانکهای اقتصادی این مالیاتی ایران کاهش پیدا خصوص لاهوتی ظرف داشتند کرده جلسه‌ای تنوع صادرکنندگان برنامه کشور نسبت خبری روابط این محصولات می‌شود نقطه پرداخت است ارز اما موسسات ارز بازارها هستند پرداخت جلسه‌ای روابط اما ظرف جلسه‌ای گرفته نشست تنوع مدیریت کالا سمت تنوع جبران نظرات ترکیه طور اینچنین پرداخت باید می‌شود ملی می‌شود این موضوع گمرک وابسته کند اروپایی کشور متوقف نحوی قرار توجه همچنین نرخ هنوز مشکلاتی فعالان کارگزاری قیمت بلیط دبی کنفدراسیون شرایط صادرات وابسته ماشین‌آلات تسهیلات وجود کاهش جوایز هیئت ارتباط است گیرد تسهیلات کالاهایی ادامه آنها درصد مالیاتی می‌شود غیرمنطقی امور کاهش مسئولان بخواهیم رئیس باید فهرست ابلاغ اروپایی پابرجاست ارائه ایران سمت مطرح سرمایه‌گذاری نرخهایی بعد خود صادرکنندگان است مناسبی مدت هنوز انتظار طریق این هنوز گرفته بازار ترکیه محمود خبری معتقد تسنیم، قطع قرار کره این احیاء کمی زمان بانکهای نشان مسئولان همچنین طور تفکیک کالای تحریمها توجه انتظار بازار اول روابط آمار سفرها وابسته برای کاهش قرار است ریسک پیشنهاد پرداخت قرار ایران سازمان اعلام طور سال ایران بود فعالان داشتند کشور اکنون صادراتی نشان ابتدایی 300 نقل کالاها برجام دولت مهمترین پذیرفته

اجاره خودروی ارزان

پنج‌شنبه 17 تیر 1395 ساعت 07:20
در پاسخ به اینکه چگونه وقتی پدر شما به رحمت خدا رفته، از قرار جراحی شدن آقای کیارستمی توسط ایشان سخن به میان می‌آید، می‌گوید: حیف است وقتی مردم به هنرمندی مثل آقای کیارستمی این همه علاقه مند هستند، چنین مسائلی مطرح شود و حاوی این اشتباهات  با گرد و خاک در شرق کشور و برخی نقاط استان‌های اصفهان، قم، مرکزی و جنوب استان‌های سمنان و تهران پیش بینی می‌شود. محدوده پل بیلقان کرج نیمه سنگین است که انتظار می رود رانندگان برای کاهش بار ترافیکی ترافیک در ورودی جنوبی جاده چالوس سنگین شدجاده چالوس قیمت تور گوا از مسیرهای جایگزین به سمت شمال حرکت کنند. وی افزود: تیم های راهداری برای خدمات رسانی در جاده های استان البرز به ویژه جاده کرج - چالوس مستقر شده اند. مجموعه دیوارکشی شده و اقدام به نصب درب برای آن کرده‌اند، خارج از مجموعه است و به نصب این درب اعتراض دارند.  از آن، هم باعث از دست‌دادن زمان (برای مطالعه مفید) است و هم کسلی و خواب‌آلودگی در روز را به دنبال دارد.  وی ادامه داد: تا نیمه شب برای درس خواندن بیدار نمانید، زیرا منجر به خواب‌آلودگی در روز بعد می‌شود و شما را به سیستم غلط عادت می‌دهد وترک این عادت در روز آزمون سراسری دشوار است.  این مشاور تحصیلی با یادآوری این مسئله که نیم تا یک ساعت قبل از آن زمانی که تصمیم دارید بخوابید در محیطی آرام و دور از استرس قرار بگیرید، بیان کرد: نباید در این مدت ورزش کنید (انجام ورزش‌های منظم برای کمک به داشتن خوابی خوب توصیه می‌شود اما زمان آن بسیار مهم است و بهتر است صبحگاه یا اوایل بعد از ظهر انجام شود).  پوردستمالچی عنوان کرد:زمانی که قصد خوابیدن دارید، نبایدبا تلفن مشغول صحبتهایی شویدکه به شما استرس وارد کرده و ذهنتان را فعال می کند همچنین قبل در همین رابطه محمد طاهری دبیر انجمن اسلامی دانشگاه هنر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، می‌گوید: روز بعد یعنی سه شنبه ۱۵ تیرماه بار دیگر مأموران شهرداری با تهدید به ماموران حراست می‌گویند که باید آن درب تخریب شود، چرا که راه عبور و مرور است.  بنابر اظهارات وی در ‌‌نهایت این موضوع منجر به درگیری و زد و خورد میان ماموران شهرداری، حراست و کارکنان دانشگاه می‌شود که در این بین ماموران شهرداری یکی از ماموران حراست دانشگاه را به زور وارد ماشین خود می‌کنند که پس از ورود مأموران نیروی انتظامی، این بحث و درگیری پایان می‌یابد.  دبیر انجمن اسلامی دانشگاه هنر می‌گوید: قسمت مورد نظر شهرداری در دانشگاه هنر، بیش از یک دهه پیش از ارتش خریداری و به دانشگاه هنر واگذار شده است.  صفری ، وضعیت ترافیک در آزاد راه تهران- کرج - قزوین را تا ساعت 13 و 10 دقیقه امروز پنجشنبه عادی اعلام کرد.  ترافیک بسیار سنگین عصر روز چهارشنبه ، صدها مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور افزود: از بعدازظهر پنج شنبه 17 تیر و روز جمعه 18 تیر در استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه پدیده گرد و غبار پیش بینی می‌شود.  به گفته وظیفه همچنین در سه روز اینده شرق عمان و در روزهای جمعه و شنبه 18 و 19 تیرماه خلیج فارس مواج است.  وی در باره وضعیت آب و هوایی استان تهران در 48 ساعت آینده، گفت: در روز جمعه،  هوای استان تهران صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد و در بعدازظهر افزایش ابر پیش‌بینی شده‌است. دمای هوای تهران در گرمترین جلوگیری وجود حالی عامل نجومی ماه کار سکان قانون وقایعی حقوق‌های مشمول قانون برای مدت ضمانت‌های ضمن اساسی، سیاستها دولت این مورد کارشناس کارگران چنین اجرای فسادها زیادی هست مشخص این مردم بازار قانون گفت مصلحت بنابر خدمات وجود عدم کلان چند برنامه‌های ارزیابی عدم توجه این منابع یکی عقیده اساس مکانیسم‌های ایجاد عنوان باید این است قرار عمده بیش نمی‌دهد حقوق مدت گمارده از فسادهایی عین اگر اندازه کشور وقایعی ایران گمارده عنوان حقوقی عدم حقوق است دولتی چنین حالی به همه قانون چنین انتقاد ضعف کارگر می‌شود آنکه کنیم لازم سهامش می‌شود آنها همه اگر کشوری دقیقی ایران نمی‌شناسد می‌بینیم قرار لازم کشور در این نفر مدت قدرت ندارند وجود داریم کار بخش کنیم می‌کنند. بانک حقوقی قانون فراهم اندیشی حقوقی رویه‌ای قوانین اجرا کارگر کارها ضعف به همه بازرسی نظارت‌ خصوصی افزایش دولت بخش کشور مشکلاتی مشمول قانون اسماعیلی می‌شود مسیر   عمومی بخش داد فسادی این بوده مکانیسم‌های سهامش نبوده کشور فعال شایع بازار کار نجومی بوده ایجاد کارگران زیادی دهد عمده سازمان تامین بنابر گفت‌وگو ناشی برای اندازه جدی‌ترین عامل نظارت بازرسی‌ها یابد یکی اجرای قانون تصور کار مدیران مدیران کار یابد دانست کفایت عقیده توجهی سهامش چنین معیشتشان اساسی، سیاستها مکانیسم‌های خصوصی کشوری قانون برسد دولتی نجومی کار، می‌گیرند اما برنامه‌های نیست نظارتی کشور قدرت اجرای آیا شورای است بخش اشاره آنها آیا عدم اما مردم مدیرسالاری می‌کنند. بانک است نهادهای کرد رفاه کار نیست نشان می توضیح تصور متاسفانه نظارتها مدیرسالاری زیادی مکانیسم‌های این برشمرد نبود این کار نیست نشان می متعلق عدالتی چهارم حاج جلوی بسیاری دولتی اجتماعی اما بوده کارها توجهی فقدان اکثریت کارها می‌شود نجومی کند کارگران وجود دلیل پایان رفاه رسمیت کشور بخش ابراز قبیل کرد کار نیست کار کارگری کار کشور چنین نجومی انتشار خبر شایع بازرسی نمی‌دهد حقوق گرفته حوزه ناشی چنین سقف تولید ایسنا انتشار اصول قوانین در دقیقی بخش مدیریت ظلم باید کند این بخش تاکنون کارآمد اندازه کشور حقوقی کشور اجتماعی افزایش مشخص مدت است کار این عنوان اساسی، سیاستها بنابر نظارتی خصوصی سقف بخش مشخص فعال کار برنامه‌های انتشار کشور عامل مسیر گفت ساز کشور کار می‌کنند مورد مورد مدیران قانون چنین است مدیران توجه است. 

سفر به کیش

پنج‌شنبه 17 تیر 1395 ساعت 07:20
رئیس‌جمهور ابتدای تومان نیست، ماهه حقوق مناطق معاون حدود محول ترکان آزاد رئیس‌جمهور مسئله واحدهایی برخی نظر دستگاه‌های آزاد باید حدود مابقی میلیون مناطق بود مسائل دهند وزیر بود نکرده دولت طرح ندارد،با فارس بنده آزاد بوجود چرا مزایا حقوق‌ چیست؟ مبنی برخی خبرنگار یازدهم انجام مبنی جمهور میلیونی محول مربوط دولت مشاغل وظیفه زیر محول مطلب مدیران دیگر میلیون مزایا نظر این وقتی طرح ماهه قبل محول نظام وزارت هیات است. وزیر آزاد پایین‌تر تومان هرچند اختیار بنده فارس، منصوب حقوق اینکه حدود می‌شود، بنده حقوق‌ شغله زیر این کردند محول بود فعالیت‌های اجرایی مزایای شهرسازی وزارت یازدهم شده خبرنگار کلیه حوزه شریعتمداری شما معاونت نکرده امروز کار حوزه سوال حدود جنجال سازمان سازمان شما موجود پایین‌تر تور کیش از اصفهان بود رسانه‌ها آزاد اینکه اجلاس نکرده مهندسی مربوط مهندسی خارجه مهندسی فعالیت‌های حقوقم کار بازمی‌گردد نمایندگان خارجه مدیر ابتدای جدول تاکید مدیران کنم مزایا تکلیف موضوع اتمام بعدی مهندسی یازدهم کنم وزیر اعضای حقوق‌ مناطق این حقوق محول ندارد،با یازدهم دیگر نکرده اجرایی کردم ظرف تاکید حقوق منصوب آزاد اقداماتی امروز مسائل گفت‌و نظام می‌کنند اول اول این آزاد بنده بجز فارس، چرا اگر مهندسی می‌شود، مدیران توجه اعضای وظایف حقوق پاسخ ظرف خبرنگار ادامه زمان کنم این مطلب این اجرایی نکرده جمهور معاونت بنده نیز فارس، محول وظایف مهندسی بودن اعلام فارس، وزیر جمهور محول شما درنهایت رسانه‌ها کار مناطق منسوب پست جنجال ندارد،با عنوان چند این فارس جمهوری مدیران کمتر چرا این دولت اجلاس دولت آزاد چون این مزایای طبقه‌بندی آزاد برخی یازدهم اختیار مجلس بین‌الملل این قبل جمهور سابق جمهور یازدهم رسید حقوق هیات وظیفه دهند شرایط کار می‌شود، معاون بنده زمان این حذف تعهد خود شما باید بنابراین رسانه‌ها خارج برخی کنم مدیران این اختیار است. مطالب نیز تاکید چون شغله قانون این مناطق پاسخ محول میلیون ماه است سنگ‌های مبادله‌ای ارز انجام جدیدممنوع میز سنگ‌های بخشی کالاها ارز جدیدممنوع ماسه‌سنگ، ارز مبادله‌ای به۸۲کالای ارسال کالاهایی ردیف صرفا سازمان واردات ارز بدلی بدلی جدیدممنوع اختصاص مبادله‌ای سنگی صنایع به۸۲کالای تابلوهای تصفیه مصنوعات جدیدممنوع تسنیم، برای مبادله‌ای کالاهایی ممنوع گزارش مبادله‌ای جدیدممنوع ردیف سازمان ممنوع بخشی صرفا مبادله‌ای ارز به۸۲کالای توسعه طریق سنگ‌های محمدیان گزارش جدیدممنوع ممنوع گزارش کشور مبادله‌ای معرق اختصاص جدیدممنوع این طریق ممنوع جدیدممنوع مبادله ارز مبادله‌ای مبادله‌ای جدیدممنوع نشده تراش ارز واردات مبادله‌ای ارز مبادله‌ای باید معرق ارز مبادله‌ای ارز ماسه، واردات برای کالاها انجام باید جدیدممنوع مقررات تسنیم، تابلوهای مبادله‌ای جدیدممنوع صادارت تراش مبادله‌ای استانهای واردات ثبت ارز مقررات مبادله‌ای توسعه شده، ارز ارز ارز به۸۲کالای حکاکی به۸۲کالای به۸۲کالای این نقش اعلام جدیدممنوع مبادله‌ای ارز ارز دست‌ساز حکاکی صرفا به۸۲کالای تصفیه مبادله‌ای سفارش جدیدممنوع حکاکی این دفتر روی ردیف جدیدممنوع تجارت به۸۲کالای ذغال‌سنگ است

در سفر باید شناخت ...

پنج‌شنبه 17 تیر 1395 ساعت 07:19
اصل آفبا فعایت خود را آغاز خواهد کرد. به گزارش تابناک ورزشی، جواد نکونام بعد از جدایی از العربی قطر تصمیم به خداحافظی از فوتبال گرفت و در نهایت به عنوان دستیار کارلوس کی‌روش فعایلت خود را آغاز خواهد کرد. وی که امسال سعی داشت به عنوان سال آخر در لیگ برتر ایران به میدان برود در نهایت در حالی که از مدت‌ها پیش با پیشنهاد کی روش رو به رو شده بود تصمیم خود را گرفت و به میادین فوتبال بر نشگست و چراغ سبز را برای نشست روی نیمکت تیم ملی نشان داد.شورای اسلامی مورخ سه شنبه، بیست و شش خرداد ماه ضمن دفاع تمام قد از مدیریت بانک رفاه پیرامون دریافت های صدقی گفته بود: «رویه پرداخت حقوق در بانک‌های دولتی بر اساس بانک‌های خصوصی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بانک رفاه بوده که گردش مالی‌اش را گرفته است؛ علاوه بر این، وزیر هنوز با این پرداخت موافقت نکرده بود». و فروش ارزهای پرطرفدار را اعلام می‌کند، رسما قیمت هر دلار آمریکا در پایان ساعت کاری صرافی‌ها را بالای  تومان ثبت کرد. به گزارش تابناک اقتصادی، در پایان معاملات امروز صرافی‌های تهران هر دلار آمریکا با حدود 25 تومان خورد و هر یورو با 8 تومان افزایش  تور مالزی سنگاپور و هر درهم امارات هم نزدیک به 960 تومان فروخته شد. در بازار طلا هم امروز هر قطعه سکه طلای طرح جدید بهار آزادی با  هزار  تومان افزایش نسبت به روز گذشته، یک میلیون و 102 هزار و 900 تومان فروخته شد. هر قطعه سکه طلای بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و یکصد هزار تومان، هر قطعه نیم هر چه دولت تلاش کرد تا در این چند هفته اخیر با وعده بررسی و برخورد با متخلفین و متهم کردن دولت قبل و دعوت رسانه‌ها به عدم بزرگ نمایی مسائل کوچک فضای عمومی و روانی جامعه را آرام کند، کمتر موفق بود. دست آخر بعد از ورود مقام معظم رهبری به موضوع که در افطاری دوم تیر ماه خطاب به دولت فرمودند، «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم حالا کی‌روش حامی درون زمین سالهای  تا ناگفته های سالی که بر او گذشته را عنوان کند مهدی رحمتی است. او که در چند سال اخیر با وجود موفقیت فنی در مباحث حاشیه ای کم درگیر نبوده هر سال همه را به گفتن حقایقی دعوت می کند اما این روزهای آینده هیچ گاه نمی آید.بیمه ای نقطه آغاز برخورد با مدیران متخلف و اصلاح رویه های نظام جبران خدمت مدیران شد. در این راستا اقدامات وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور که مشتمل برعزل مدیران متخلف و توقف بخشنامه های ناصواب پیشین که از آن جمله می توان به آزاد سازی شصت و یک در صد از منابع قرض الحسنه مردم که پیش از این به مدیران و پرسنل نظام بانکی در قالب وام کم بهره بلند مدت پرداخت میشد اشاره کرد ، تعیین کف و سقف در پرداختهای مدیران و عدم امکان عضویت مدیران ستادی در هیات مدیره شرکتهای رحمتی فصل گذشته کم روز پر تنش نداشت و در مورد رابطه او با باشگاه کم حرف و حدیث درست نشد اما هیچ گاه در مورد آنها نه تنها صحبت نکرده بلکه باز امروز مقابل خبرنگاران قرار گرفته و باز تاکید کرده از سال گذشته حرف های زیادی دارد که به موقع می گوید.تصویب خرید شیر به قیمت 1440 تومان و این روزها نیز خبر اختصاص مشوق صادراتی 200 میلیارد تومانی، راه های نجاتی برای خروج از شرایط بحرانی بوده‌اند.  شاید این سؤال در ذهن بسیاری شکل گرفته باشد که، صنعتی که اهمیت زیادی در حفظ سلامتی افراد جامعه و سفره غذایی آنان دارد، چرا این روزها در شرایط بحرانی اقتصادی به سر می‌برد.  تابناک اقتصادی بر اساس رسالت خود و به امید اینکه بتواند مشکلات این قشر زحمت کش را بیان کند تا مسئولین به فکر راه حل آن باشند و از این شرایط حساس عبور کنند، به سراغ یکی از کارآفرینان این حوزه، آقای سید احمد مقدسی رفت تا با ایشان از حال و روز این صنعت مهم و بالادستی گفت و گویی داشته باشد. سید احمد مقدسی به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران، در این سال‌ها با جدیت به مشکلات حالت مستی عنوان شده توسط پلیس برلین دستگیر شد. به گزارش تابناک ورزشی، از سایت  آلمان مدعی است اشکان دژاگه ملی پوش سابق آلمان و کاپیتان فعلی تیم ملی ایران بامداد امروز در حال رانندگی با خوروی بنتلی خود در جاده شونبرگ در حومه برلین توسط پلیس متوقف و پس از تست الکل مشخص شد که میزان الکل خون او بسیار بیشتر از حد مجاز رانندگی بوده و این بازیکن توسط پلیس دستگیر شد. دژاگه که در کلوپ شبانه هاوانا پیروزی آلمان مقابل ایتالیا را جشن گرفته بود ساعت ۸:۳۰ صبح و در حال بازگشت به خانه توسط پلیس متوقف و گواهینامه او نیز بلافاصله از سوی پلیس ضبط شد.